• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี งป.2561 (1 ต.ค.60 - 28 ก. 2018-10-12 14:10:05 Print

          ตามที่เทศบาลตำบลภูเวียง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไว้แล้ว นั้น

          บัดนี้ เทศบาลตำบลภูเวียง ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้สรุปรายงานแสดงผลการดำเนินงานต่าง ๆ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561 ตามระเบียบ ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 หมวด 11 เบ็ดเตล็ด ข้อ 105

          เทศบาลตำบลภูเวียง จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานต่าง ๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์แนบ : 2018_10_12_14_10_05.2561 ณ 28 ก   หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์