• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ งป.2560 2017-03-03 13:12:12 Print

ตามที่เทศบาลตำบลภูเวียง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว นัน เทศบาลตำบลภูเวียง ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยได้สรุปผลการดำเนินงานต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 ตามระเบียบ ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 11 เบ็ดเตล็ด ข้อ 105 เทศบาลตำบลภูเวียง จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์แนบ : 2017_03_03_13_12_12.2560   หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์