• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ งป.2559 2016-11-08 15:08:24 Print

ตามที่เทศบาลตำบลภูเวียง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้ว นัน เทศบาลตำบลภูเวียง ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยได้สรุปผลการดำเนินการรายละเอียดตามงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 100 และ ข้อ 101 เทศบาลตำบลภูเวียง จึงขอประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์แนบ : 2016_11_08_15_08_24.2559   หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์