• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


ข่าวสารจากเทศบาล

หัวข้อ หมวดหมู่ วันที่
- ประกาศเทศบาลตำบลภูเวียง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 กรกฏาคม 2563 11:30:48
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 03 กรกฏาคม 2563 13:22:17
- ประกาศเทศบาลตำบลภูเวียง เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ 19 มิถุนายน 2563 16:08:37
- ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้งบประมาณของ อปท.ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 มิถุนายน 2563 16:51:17
- คู่มือการปฏบัติงานการจำหน่ายพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 มิถุนายน 2563 16:46:31
- แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 มิถุนายน 2563 16:41:23
- แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ข่าวประชาสัมพันธ์ 09 มิถุนายน 2563 16:37:05
- แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ข่าวประชาสัมพันธ์ 09 มิถุนายน 2563 16:36:33
- ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้้อโควิด-19 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 พฤษภาคม 2563 15:07:07
- ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่างของเทศบาลตำบลภูเวียง ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 พฤษภาคม 2563 15:11:09
- ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้้อโควิด-19 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ข่าวประชาสัมพันธ์ 01 พฤษภาคม 2563 13:17:52
- ประกาศเทศบาลตำบลภูเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง โซนที่ ๑ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 10 เมษายน 2563 13:14:30
- ประกาศเทศบาลตำบลภูเวียง เรื่อง ประกาลผลผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 และ ประจำไตรมาสที่ 2 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 07 เมษายน 2563 13:49:02
- ประกาศเทศบาลตำบลภูเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง โซนที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 02 เมษายน 2563 10:19:17
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 มกราคม 2563 11:10:45
- ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 25 ตุลาคม 2562 14:04:21
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ 06 กันยายน 2562 11:35:05
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายพิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนาด้านทิศใต้จากถนนรอบเมืองถึงถนนนาก้านเหลือง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 19 สิงหาคม 2562 17:01:20
- รายงานแสดงผลการดำเนินการ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มิถุนายน 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 สิงหาคม 2562 15:43:41
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ 01 สิงหาคม 2562 11:50:16
- ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ 09 กรกฏาคม 2562 17:35:37
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ 03 กรกฏาคม 2562 16:16:36
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์ 06 มิถุนายน 2562 16:00:48
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำขยายผิวจราจร คสล.ถ.ร่วมใจพัฒนา (ชลประทานประชาสรรค์)ถึงถ.นาก้านเหลือง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 23 พฤษภาคม 2562 09:49:13
- ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่างของเทศบาลตำบลภูเวียง ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 พฤษภาคม 2562 11:33:53
- ประกาศ รับสมัครบุคคล เพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาภารกิจของเทศบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ 08 พฤษภาคม 2562 10:58:37
- ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 มีนาคม 2562 11:03:27
- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลภูเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 มีนาคม 2562 11:01:34
- ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่างของเทศบาลตำบลภูเวียง ข่าวประชาสัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์ 2562 13:39:41
- ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 กุมภาพันธ์ 2562 15:39:31
- ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 28 มกราคม 2562 11:18:41
- ประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาล จำนวน ๑๖ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 ธันวาคม 2561 14:39:56
- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเท ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 ธันวาคม 2561 14:37:42
- ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14 ธันวาคม 2561 14:07:30
- ประกาศจัดเก็บค่าธรรมืเนียมเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14 ธันวาคม 2561 14:06:09
- ประกาศ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประจำปี 2562 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 ธันวาคม 2561 14:04:23
- ประกวดราคาจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาล ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 04 ธันวาคม 2561 14:10:09
- รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการปร ข่าวประชาสัมพันธ์ 21 พฤศจิกายน 2561 13:06:16
- คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ข่าวประชาสัมพันธ์ 09 พฤศจิกายน 2561 15:56:29
- คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง ร้องเรีย ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลภูเวียง ข่าวประชาสัมพันธ์ 09 พฤศจิกายน 2561 15:47:33
- รายละเอียดผู้ชำระภาษี (กค.) ประจำปี พ.ศ.2561 ข่าวทั่วไป 09 พฤศจิกายน 2561 14:03:42
- ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี งป.2561 (1 ต.ค.60 - 28 ก. ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 ตุลาคม 2561 14:10:05
- กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ 09 ตุลาคม 2561 09:29:01
- ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ข่าวประชาสัมพันธ์ 09 ตุลาคม 2561 09:26:29
- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขอ ข่าวประชาสัมพันธ์ 02 ตุลาคม 2561 13:26:25
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงา ข่าวประชาสัมพันธ์ 17 กันยายน 2561 11:40:10
- ประกาศแก้ไขการรับสมัครบุคคล เพื่่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง ข่าวประชาสัมพันธ์ 11 กันยายน 2561 14:14:41
- ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาม ข่าวประชาสัมพันธ์ 24 สิงหาคม 2561 09:04:37
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 23 สิงหาคม 2561 16:26:26
- รายงานแสดงผลการดำเนินงานต่างๆ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มิถุน ข่าวประชาสัมพันธ์ 24 กรกฏาคม 2561 13:11:47
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 19 มิถุนายน 2561 14:04:43
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้าง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 พฤษภาคม 2561 16:07:01
- ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตา ข่าวประชาสัมพันธ์ 25 พฤษภาคม 2561 10:15:45
- ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ 26 เมษายน 2561 16:23:32
- ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19 เมษายน 2561 15:15:54
- ประชาสัมพันธ์ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผ ข่าวประชาสัมพันธ์ 02 กุมภาพันธ์ 2561 09:28:53
- ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่าง 1 ต. ข่าวประชาสัมพันธ์ 17 มกราคม 2561 11:08:33
- รับสมัครบุคคล เพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ 16 มกราคม 2561 14:55:24
- รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการอื่นมา ข่าวประชาสัมพันธ์ 12 มกราคม 2561 14:09:30
- ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ 21 พฤศจิกายน 2560 11:23:49
- ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 24 ตุลาคม 2560 09:47:15
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2661-2663 ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 ตุลาคม 2560 11:13:24
- ประกาศเทศบาลตำบลภูเวียง เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 03 ตุลาคม 2560 16:28:29
- ประกาศเทศบาลตำบลภูเวียง เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 03 ตุลาคม 2560 16:25:22
- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง ข่าวประชาสัมพันธ์ 07 กันยายน 2560 15:19:32
- ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ งป.2560 ต.ค.59-30 มิ.ย.60 ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 กรกฏาคม 2560 15:34:10
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 กรกฏาคม 2560 15:13:05
- ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 มิถุนายน 2560 13:54:15
- ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ งป.2560 ต.ค.59-มี.ค.60 ข่าวประชาสัมพันธ์ 24 เมษายน 2560 16:51:29
- ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแข่งขันร้องเพลงในรายการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 24 เมษายน 2560 16:39:12
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 เมษายน 2560 14:12:31
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรคอนก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 23 มีนาคม 2560 11:43:29
- ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ งป.2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 03 มีนาคม 2560 13:12:12
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 01 มีนาคม 2560 14:56:45
- ประกาศประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่ว ข่าวทั่วไป 16 มกราคม 2560 22:40:06
- ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ งป.2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ 08 พฤศจิกายน 2559 15:08:24
- แผนผังขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ2553 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน 2559 15:45:25
- คู่มือประชาชนการขอต่อใบอนุญาตสะสมอาหาร2553 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน 2559 15:44:40
- คู่มือประชาชนการขอต่อใบอนุญาตตลาด2553 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน 2559 15:43:56
- คู่มือปฏิบัติการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน 2559 15:43:22
- ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน 2559 15:38:33
- แผนผังขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ2553 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 22 กันยายน 2559 15:25:56
- โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน 2559 15:25:28
- คู่มือประชาชนการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์2553 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน 2559 15:24:47
- คู่มือประชาชนการขอให้เทศบาลตำบลภูเวียงวางถังขยะ2553 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน 2559 15:23:13
- คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ2553 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน 2559 15:22:12
- คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตการจัดการสิ่งปฏิกูล2553 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 กันยายน 2559 15:21:23
- ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสู ข่าวทั่วไป 01 กันยายน 2559 18:01:01
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ คัดเลือกเพื่อเลื่อนสายงานผู้บริหาร ข่าวทั่วไป 10 สิงหาคม 2559 16:56:19
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน ฯ สายบริหาร ข่าวทั่วไป 10 สิงหาคม 2559 16:53:55
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนนาก้านเหลือง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 07 กรกฏาคม 2559 10:37:13
- รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานเทศบาลสายบริหารในระดับที่สูงขึ ข่าวทั่วไป 05 กรกฏาคม 2559 13:02:56
- ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์ทอดตลาด ประจำปี 2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ 29 มิถุนายน 2559 15:53:06
- ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ระหว่าง 1 ตุลาคม - 31 พฤษภาคม 255 ข่าวประชาสัมพันธ์ 23 มิถุนายน 2559 23:55:14
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กรอบฝายซำประดู ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 22 มิถุนายน 2559 14:23:20
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 17 มิถุนายน 2559 13:56:01
- การจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามโครงการก่อสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ 09 มิถุนายน 2559 15:44:05
- โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบสระซำประดู่ ข่าวทั่วไป 03 มิถุนายน 2559 11:34:56
- ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 27 พฤษภาคม 2559 14:26:25
- ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนนาก้านเหลือง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 25 พฤษภาคม 2559 10:57:21
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 18 พฤษภาคม 2559 11:56:35
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 18 พฤษภาคม 2559 11:52:30
- ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างด้วยระบบ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 18 พฤษภาคม 2559 11:50:01
- ประกาศประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) จพง.ธุรการ ข่าวทั่วไป 18 พฤษภาคม 2559 11:21:10
- ประกาศขอเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างอ ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 พฤษภาคม 2559 15:57:29
- ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดจำหน่ายเอกสารสอบราคา ฯ โครงการจ้างเหมาก่อ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 22 เมษายน 2559 15:55:26
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสันติสุขฝั่งด้านทิศเหนือ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 เมษายน 2559 14:21:45
- ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง ฯ 9 โครงการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 18 เมษายน 2559 15:53:44
- ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 24 กุมภาพันธ์ 2559 15:45:59
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งป.59 ข่าวประชาสัมพันธ์ 06 มกราคม 2559 14:10:27
- คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ข่าวประชาสัมพันธ์ 06 มกราคม 2559 14:09:37
- ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ 06 มกราคม 2559 14:09:00
- ประกาศกำหนดวันคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นสายงานผู้บริหาร ข่าวทั่วไป 11 พฤศจิกายน 2558 09:05:39
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสายงานผู้บริหาร ข่าวทั่วไป 11 พฤศจิกายน 2558 09:01:54
- ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ 26 ตุลาคม 2558 16:08:52
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนหัวหน้าฝ่ายปกครอง 7 ข่าวทั่วไป 08 ตุลาคม 2558 15:37:11
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบันได ค.ส.ล.ลงสระน้ำซำประดู่ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 18 กันยายน 2558 16:36:15
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยชายทุ่ง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 18 กันยายน 2558 16:34:38
- สอบราคาจ้างเหมาพร้อมติดตั้งไฟถนนส่องสว่าง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 18 กันยายน 2558 16:33:28
- ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข่าวประชาสัมพันธ์ 07 กันยายน 2558 10:53:32
- การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารสายงานสาธารณสุข ข่าวทั่วไป 04 กันยายน 2558 11:36:03
- การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารสายงานช่าง ข่าวทั่วไป 04 กันยายน 2558 11:29:57
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสันติสุข ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 04 กันยายน 2558 09:44:50
- การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน ฯ ข่าวทั่วไป 02 กันยายน 2558 15:39:11
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย งป.58 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 18 สิงหาคม 2558 10:22:33
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกสายปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร ข่าวทั่วไป 14 สิงหาคม 2558 17:14:54
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีการคัดเลือก ฯ ข่าวทั่วไป 11 สิงหาคม 2558 17:27:11
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน ฯ ข่าวทั่วไป 11 สิงหาคม 2558 17:24:07
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 06 สิงหาคม 2558 10:51:05
- สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกระจายเสียงอัตโนมัติ-กล้อง CCTV ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 29 กรกฏาคม 2558 16:05:44
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนรอบเมือ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 29 กรกฏาคม 2558 16:08:45
- ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ป ข่าวทั่วไป 09 กรกฏาคม 2558 12:24:20
- ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร ฯ ข่าวทั่วไป 07 กรกฏาคม 2558 13:23:50
- ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ฯ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 29 พฤษภาคม 2558 16:31:36
- สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมกันสาดอาคารตลาดสด ช่วงที่ 2 ครั้งที่ 3 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 พฤษภาคม 2558 09:21:39
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทาง ฯ จำนวน 2 โครงการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 25 พฤษภาคม 2558 15:07:00
- ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอน ฯ ข่าวทั่วไป 11 พฤษภาคม 2558 15:12:22
- สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมกันสาดอาคารตลาดสด ช่วงที่ 2 ครั้งที่ 2 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 01 พฤษภาคม 2558 13:28:36
- สอบราคาจัดซื้อเครื่องเสียงประจำห้องประชุม ลำโพงอาคารอเนกประสงค์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 01 พฤษภาคม 2558 13:27:03
- สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง สำนักงาน ทต.ภูเวียง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 27 เมษายน 2558 09:31:00
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร จำนวน 5 โครงการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 03 เมษายน 2558 14:13:11
- สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมกันสาดอาคารตลาดสด (ช่วงที่ 2) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 03 เมษายน 2558 13:56:35
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอน รอบ พ.ค.58 ข่าวทั่วไป 02 เมษายน 2558 11:12:46
- โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลภูเวียง ข่าวประชาสัมพันธ์ 11 มีนาคม 2558 11:46:28
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิ่งเมืองพัฒนารามรับสมัครนักเรียน ฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ 06 มีนาคม 2558 16:31:05
- ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอน ข่าวทั่วไป 11 กุมภาพันธ์ 2558 08:45:44
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 2 โครงการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 มกราคม 2558 11:17:23
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอน รอบ ก.พ.58 ข่าวทั่วไป 15 มกราคม 2558 10:11:17
- สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 พฤศจิกายน 2557 15:00:49
- ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ข่าวทั่วไป 11 พฤศจิกายน 2557 09:48:06
- ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ข่าวทั่วไป 11 พฤศจิกายน 2557 09:47:24