• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


คณะผู้บริหาร

นายฉิน วรปัญญาสถิต
นายกเทศมนตรีตําบลภูเวียง

นางสาวทิพาพรรณ วรปัญญาสถิต
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง

นายอรรณพ สิมมาคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง

นายกฤษณ์ ศรีสุระพล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง

สภาเทศบาลตําบลภูเวียง

นายประสิทธิ์ เคนวัน
ประธานสภาเทศบาลตําบลภูเวียง

นายประดิษฐ หลาบคํา
รองประธานสภาเทศบาลตําบลภูเวียง

นางสาวกรภ์ชณันท์ สุฒธนทีศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลภูเวียง

นายภัทศา นันทิยเภรี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลภูเวียง

นายธนธรรม มหานาม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลภูเวียง

นางสาวพวงเพ็ญ นันทิยเภรี
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลภูเวียง

นางสุนีย์ นุชนารถ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลภูเวียง

นายสรายุทธ วิวัฒน์วงตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลภูเวียง

นายณรงค์ พานโน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลภูเวียง

นายสุวัฒน์ วิวัฒน์วงตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลภูเวียง

นายพิชัย วิริยะชัยกิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลภูเวียง

นางนาตยา เมืองกระจ่าง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลภูเวียง

บัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

นายรุ่งโรจน์ ชามะรัตน์
ปลัดเทศบาลตําบลภูเวียง

นายบุญฤทธิ์ ศรีบุญวงษ์
รองปลัดเทศบาลตําบลภูเวียง

นายสุเชฏฐ์ คันธา
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล

น.ส.นิตยา ขันธวุธ
ผู้อํานวยการกองคลัง

นายกฤตชัย ศรีคํา
ผู้อํานวยการกองช่าง