• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการภูเวียงอาหารสะอาด 2019-08-06

30 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ได้จัดทำโครงการภูเวียงอาหารสะอาด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร และแผงลอยมีจิตสำนึก ตระหนัก และรับผิดชอบต่ออาชีพ

เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยอันเกิดจากสภาวการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

และเพื่อยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน และได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งร้านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับป้าย “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good Taste) ประจำปี 2562 ต่อไป