• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


การอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะอินทรีย์ 2019-08-01

30 ก.ค. 62 การอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะอินทรีย์ โดยแปรรูปเป็นปุ๋ย และนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ณ ชุมชน 3 นาก้านเหลือง-ดอนหันสามัคคี ณ ศาลาประชาคมบ้านนาก้านเหลือง ม.1 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง