• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 2019-08-01

27 กรกฎาคม 2562 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ของชุมชนที่ 6 นาก้านเหลือง-ภูเวียง

ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

ซึ่งในโครงการนี้ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ เช่น การตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(เบาหวาน) และตรวจข้อเข่าสำหรับผู้สูงอายุ

อีกทั้งยังมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ โดยโรงพยาบาลภูเวียง

ณ ศาลาประชาคมบ้านนาก้านเหลือง ม.1 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น เวลา