• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2019-07-23

23 กรกฎาคม 2562 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) โดยงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาก้านเหลือง ม.1 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น จัดโดยคณะกรรมการชุมชน ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เทศบาลตำบลภูเวียง