• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


การประชุมโครงการ “ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุมชน 4 ยิ่งเจริญ” 2019-07-15

15 ก.ค. 62 การประชุมโครงการ “ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุมชน 4 ยิ่งเจริญ” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูเวียง จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ประชาชนที่สนใจเกลือเสริมไอโอดีน เพื่อใช้สำหรับปรุงอาหารในครัวเรือน สามารถซื้อได้ที่ กองทุนเกลือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ชั้น 2 ได้ทุกวันและเวลาราชการ “เกลือไอโอดีน มีคุณค่า เสริมปัญญาคนทุกวัย”