• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


การประชุมโครงการความตระหนักของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 2019-07-15

การประชุมโครงการความตระหนักของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการคัดแยกขยะครัวเรือนเทศบาลตำบลภูเวียง ชุมชน 3 นาก้านเหลือง-ดอนหันสามัคคี จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ณ ศาลาประชาคม บ.นาก้านเหลือง ม.1 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น