• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 2019-07-15

เทศบาลตำบลภูเวียง ร่วมกับอำเภอภูเวียง คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลภูเวียง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กศรีวิสุทธิ์ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ของอำเภอภูเวียง ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงไว้สืบไป เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เด็ก นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการแบ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง จัดขบวนแห่เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและจตุปัจจัยไทยธรรมเพื่อทอดถวาย ณ วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม , วัดโพธิ์ชัย และวัดศรีภูเวียง โดยทั้งนี้ได้จัดให้มีการรับบริจาคจตุปัจจัย เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม จากผู้มีจิตศรัทธาระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 และทอดถวายเทียนพรรษาตามสาย ฯ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562