• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-04-12

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ – ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลเจ้าจอมปากช่องและสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้มีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตามที่ชาวภูเวียงได้ปฏิบัติสืบถอดกันมาเป็นจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๒) เพื่อให้มีการบวงสรวงเจ้าจอมปากช่องซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองภูเวียงตามที่ชาวภูเวียงได้ปฏิบัติสืบถอดกันมาเป็นจารีตประเพณี 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๓) เพื่อให้มีการทำบุญตักบาตร ถวายอาหาร เครื่องไทยธรรม แก่พระสงฆ์ ในวันสงกรานต์ซึ่งชาวภูเวียงจะกลับมาเคารพขอพรผู้ใหญ่ซึ่งเป็น
    ภูมิลำเนา

๔) เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่ตลอดไป

๕) เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาค
     ประชาชน

๖) เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แก่ เด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว และประชาชนในชุมชน

๗) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีการเรียนรู้ ซึมซับด้านวัฒนธรรมประเพณี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านการเรียน

๘) เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัว โดยที่ทุกคนมีกิจกรรมร่วมกันและนำไปสู่ความเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๙) เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในสังคมและชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของประเพณีท้องถิ่น