• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียงประจำปี ๒๕๖๒ 2019-04-03

โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง ประจำปี ๒๕๖๑๒  ณ บริเวณศาลหลักเมืองภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองภูเวียงเพื่อความเป็นสิริมงคล

๒) เพื่อให้มีการจัดขบวนแห่ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวเมืองภูเวียง วิถีชีวิตของคนภูเวียง (ไทยภูเวียง)

๓) เพื่อให้มีการจัดทำพานบายศรีสักการะหลักเมืองภูเวียง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์การทำบายศรีซึ่งเป็นเครื่องบูชาที่สำคัญของคนไทยอีสาน และอนุรักษ์  
    พิธีกรรมในการบวงสรวง

๔) เพื่อเป็นการส่งเสริมความรัก ความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวภูเวียงและพื้นที่ใกล้เคียง

๕) เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาค
    ประชาชน

๖) เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แก่ เด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว และประชาชนในชุมชน

๗) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีการเรียนรู้ ซึมซับด้านวัฒนธรรมประเพณี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านการเรียน

๘) เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในสังคมและชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของประเพณีท้องถิ่น