• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-01-12

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็ก เยาวชน และแจกของขวัญ ของรางวัล เพื่อเป็นแรงจูงใจและฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและรู้จักกาลเทศะ

๒) เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน

๓) เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม

๔) เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมเฉลิมฉลองให้ได้รับความสนุกสนานในงานวันเด็กแห่งชาติโดยจัดให้มีการละเล่นและการแสดงต่าง ๆ เป็นต้น 

๕) เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสมโดยจัดให้มีเครื่องเล่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เป็นต้น 

๖) เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน