• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ 2019-01-08

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

ในวัน อังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

2) เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม ของผู้สูงอายุให้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความ สามัคคี ในหมู่คณะ

3) เพื่อสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

4) เพื่อสร้างระเบียบวินัย และปลูกจิตสำนึกการมีจิตใจเป็นนักกีฬาให้รู้จัก แพ้-ชนะ

5) เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถและเพื่อให้ผู้สูงอายุมีขวัญ และ กำลังใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง