• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


กิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาทำความสะอาด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามหลัก ๓ เก็บ ๓ โรค 2018-10-22

กิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาทำความสะอาด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามหลัก ๓ เก็บ ๓ โรค เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดศรีภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

เพื่อเป็นการรณรงค์ทำความสะอาด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตพื้นที่บริเวณวัดศรีภูเวียง