• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 2018-07-26

 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป

2) เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

3) เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนการร่วมแรง ร่วมใจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน

4) เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน และประชาชนจะได้ร่วมกันทำบุญพร้อมทั้งช่วยกันในการดำเนินการกิจกรรมของชุมชนร่วมกัน

5) เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แก่ เด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว ประชาชน และผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชน