• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 2018-05-31

 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์  ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

2) เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติ การประสานงานในการเผชิญเหตุ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน

3) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และความชำนาญ ในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการเผชิญเหตุ ของพนักงานดับเพลิง