• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการ 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง 2018-04-27

ตามโครงการ 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง ราย นางแฉล้ม สุขบิดา ได้รับการปรับปรุง บ้านเลขที่่ 141 หมู่ที่ 3 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลตำบลภูเวียง โดย นายฉิน  วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง