• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 2017-04-13

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2560 นำโดยท่านพ่อเมือง นายเฉลิมชัย ชลธาร นายอำเภอภูเวียง ท่านนายกฉิน วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง นางสาวทิพาวรรณ วรปัญาญาสถิต รองนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง นายอรรณพ สิมมาคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง  นายประสิทธิ์  เคนวัน ประธานสภาเทศบาล นายประดิษฐ  หลาบคำ รองประธานสภาเทศบาล คณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนข้าราชการทุกภาคส่วน ส.จ.ภาควัต  ศรีสุรพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายมนต์ชัย  ชยามฤต กำนันตำบลภูเวียง คณะข้าราชการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล ทุกท่าน นักเรียน นิสิตนักศึกษา พ่อค้า ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลภูเวียง กลุ่มสตรี องค์กรภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 โดยในวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ บริเวณศาลเจ้าจอมปากช่อง-หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง และในวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น