• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก 2017-02-27

โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 - 1 มีนาคม 2560
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชน 1 , 2 บ้านดอนหัน , ชุมชน 3 , 6 บ้านนาก้านเหลือง , ชุมชน 4 , 5 บ้านภูเวียง