• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


กิจกรรมการปลูกฝังการดูแลสุขภาพปากและฟันให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2019-09-26

วันที่ 26 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม เทศบาลตำบลภูเวียง ร่วมกับ โรงพยาบาลภูเวียง ได้ร่วมจัดกิจกรรมการปลูกฝังการดูแลสุขภาพปากและฟันให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม โดยจัดให้มีการแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพปากและฟัน การตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม