• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


การอบรมโครงการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-09-16

สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง นำโดย นายฉิน วรปัญญาสถิต นายกเทศมนตรีตำบลภูเวียง

ได้จัดการอบรมโครงการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินงานโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรในการใช้พลังงานของหน่วยงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

และเพื่อยกระดับสำนักงานให้เป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
•นายสุดใจ ผิวบาง
นักบริหารงานทั่วไประดับ 9
•นายธวัชชัย โหมดเจริญ
วิทยากร ระดับ 6
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี
มาเป็นวิทยากรบรรยาย