• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะตามร้านอาหารและร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง 2019-09-16

5-6 กันยายน 2562 กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะตามร้านอาหารและร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง

กิจกรรมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการจัดการขยะ โครงการจัดการขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2562

โดยรณรงค์ให้ความรู้ สร้างกระเเสความตื่นตัวในการคัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในร้านอาหารและร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลภูเวียง

จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลภูเวียง ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชนที่ 1-6 เทศบาลตำบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น