• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


กิจกรรมการปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2019-09-03

         

ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม โดยสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ถึงวิธีการคัดแยกขยะ โดยจัดให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติให้เด็กเล็กได้ปฏิบัติจริง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น