• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


กิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการจัดการขยะ โครงการจัดการขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2562 2019-08-30

28 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลภูเวียง ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการจัดการขยะ โครงการจัดการขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2562

โดยรณรงค์ให้ความรู้ สร้างกระแสความตื่นตัวในการคัดแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในตลาดสดเทศบาลตำบลภูเวียง และตลาดนัดถนนคนเดินเทศบาลตำบลภูเวียง

ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลภูเวียง อสม.เทศบาลตำบลภูเวียง และคณะทำงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เทศบาลตำบลภูเวียง