• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชน 5 2019-08-26

24 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุมชนที่ 5 ได้จัดกิจกรรมตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

ซึ่งในวันนี้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน ชุมชนที่ 5 เช่น การตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(เบาหวาน) และตรวจข้อเข่า(สำหรับผู้สูงอายุ) เป็นต้น และมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพโดยโรงพยาบาลภูเวียง

ณ ศาลาประชาคมบ้านภูเวียง ม.4 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น