• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ชุมชน 4 2019-08-26

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องไอโอดีน พร้อมตรวจเกลือด้วยชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือ ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ ชุมชนที่ 4 ยิ่งเจริญ ม.3 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562