• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-08-26

22 สิงหาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ได้ดำเนินตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ การประสานงานในการเผชิญเหตุ ระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชุมชน

ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ และความชำนาญ ในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการเผชิญเหตุของพนักงานดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง