• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม และตรวจหามะเร็งเต้านม 2019-08-22

21 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุมชนที่ 1

ได้ดำเนินการจัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

ซึ่งในวันดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม และตรวจหามะเร็งเต้านม ให้แก่ประชนชุมชนที่ 1

ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนหัน ม.3 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น