• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนาในช่วงเข้าพรรษา ครั้งที่ 1 2019-08-13

10 สิงหาคม 2562 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนาในช่วงเข้าพรรษา เทศบาลตำบลภูเวียง ครั้งที่ 1 ณ วัดโพธิ์ชัย ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จนเป็นกิจวัตรและเกิดภูมิคุ้มกันของชีวิต

- เพื่อให้เป็นคนดีมีจิตใจบริสุทธิ์ อันเกิดจากการคิดดี พูดดี ทำดี มีความสุขและเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาสู่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป

- เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ในช่วงเข้าพรรษา และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งต่อตนเอง ครอบครัว องค์กรและสังคม

- เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ในการร่วมกันทำนุบำรุง จารีต ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามสืบไป

ฯลฯ