• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับประชาชน” 2019-08-09

8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุมชนที่ 4-5 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับประชาชน” ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ร่วม
กับวิทยากรจากโรงพยาบาลภูเวียง ณ ศาลาประชาคมบ้านภูเวียง ม.4 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น