• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ฯ 2019-08-09

6 สิงหาคม 2562 อบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ของชุมชนที่ 2 ราชประชาพิทักษ์ ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกพัฒนา ม.2 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลภูเวียง ร่วมกับโรงพยาบาลภูเวียง