• เทศบาลตำบลภูเวียง

    เทศบาลตำบลภูเวียง 555 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล
    ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150


โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกพัฒนา ม.2 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 2019-08-06

3 สิงหาคม 2562 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

ซึ่งในวันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ เช่น การตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(เบาหวาน) และตรวจข้อเข่าสำหรับผู้สูงอายุ

อีกทั้งยังมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ โดยโรงพยาบาลภูเวียง

ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกพัฒนา ม.2 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น